Lake County, Illinois, CVB - - Rob Thomas: Chip Tooth Tour